Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

https://www.keuken-prijs.nl rechtens vertegenwoordigd door Websyflex. – opgesteld op d.d. 1 Februari 2013

1. Definities
1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Websyflex.
een Overeenkomst is aangegaan met betrekking tot Diensten.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Websyflex en Afnemer met
betrekking tot Diensten.
3. Diensten: het leveren van leads gegenereerd door https://www.keuken-prijs.nl en het plaatsen van banners in mailberichten conform de in de overeenkomst afgesproken deegebieden.
4. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden.
5. De Vergoeding: de Vergoeding die Afnemer aan Websyflex
verschuldigd is zoals bepaald in de Overeenkomst.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en worden geacht
daarvan integraal deel uit te maken. Eventuele Algemene c.q. Inkoop Voorwaarden van
de Afnemer zijn nadrukkelijk uitgesloten en hebben op geen enkele wijze betrekking op de
Overeenkomst tussen Websyflex en Afnemer.
2. Websyflex V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.
3. Indien Websyflex. de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigt, zal zij dit
tijdig, onder kennisgeving van de betreffende wijzigingen, mededelen aan Afnemer.
4. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing op de Overeenkomst.
5. Indien Afnemer, gedurende de eerstvolgende twee weken na de verzending van een
mededeling zoals bedoeld in artikel 2.3, Diensten afneemt van Websyflex
,wordt Afnemer geacht de betreffende wijzigingen in de Algemene Voorwaarden te
hebben aanvaard.
6. Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 kan van de Algemene Voorwaarden slechts bij
schriftelijke overeenkomst tussen Websyflex en Afnemer worden
afgeweken.

3. Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Websyflex. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is vermeld. Aanbiedingen komen te vervallen, indien meer dan
14 dagen zijn verlopen zonder dat acceptatie heeft plaatsgevonden.
2. Overeenkomsten, inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten,
komen pas tot stand na schriftelijke orderbevestiging door Websyflex
dan wel – bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging – op het tijdstip dat
Websyflex. tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan of indien
Afnemer Websyflex voorzien heeft van gegevens welke
noodzakelijk zijn om de opdracht te kunnen voorbereiden.
3. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
overeengekomen Diensten beschikbaar zijn.
4. Ook indien eerst naderhand wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde zoals
bedoeld in artikel 3.3, geldt als aanvangsdatum van de Overeenkomst steeds de daartoe
in de Overeenkomst bedongen datum of de datum op welke Websyflex
aanvang heeft gemaakt met de in artikel 3.2 genoemde werkzaamheden.

4. Vergoeding
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de overeengekomen prijzen
in euro’s, exclusief BTW en/of belastingen, invoerrechten, heffingen, verpakking,
portokosten, transport, verzekeringen en verhogingen van Overheidswege.
2. De Vergoeding wordt door Afnemer aan Websyflex. voldaan op basis
van door Websyflex. aan Afnemer verzonden facturen.
3. Betaling van De Vergoeding aan een ander dan Websyflex., geldt niet
als een bevrijdende betaling.
4. Betaling van De Vergoeding door Afnemer vindt plaats door betaling voorafgaand op de
aan te leveren leads en te plaatsen banners. In de overeenkomst kan hiervan afgeweken worden.
5. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum
schriftelijk gemotiveerd bij Websyflex. te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan Afnemer geacht wordt met de gehele factuur te hebben ingestemd.
6. Indien Afnemer de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin
gehouden tot betaling van het volledige factuurbedrag. Indien hierna uit onderzoek van
Websyflex. blijkt dat er te veel gefactureerd is, zal het teveel betaalde
gerestitueerd worden.
7. Afnemer is niet gerechtigd om de aan Websyflex verschuldigde
bedragen op enige wijze te verrekenen met eventuele door Websyflex
aan Afnemer verschuldigde bedragen.
8. Websyflex is gerechtigd, indien op verzoek van Afnemer enige
prestatie wordt verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, daarvoor
betaling te verlangen overeenkomstig de geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Alle extra en/of spoedwerkzaamheden – al dan niet ten gevolge van wijziging van de
opdracht – die niet specifiek in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging zijn begrepen en
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht kunnen aan Afnemer separaat
worden doorberekend.
10. Indien Websyflex. haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
opschort op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door
Afnemer, is Afnemer ook nadien De Vergoeding verschuldigd aan Websyflex
11. Indien Websyflex. de overeenkomst ontbindt op grond van een
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Afnemer, is Afnemer evenwel
De Vergoeding verschuldigd tot het einde van de in de Overeenkomst bedongen looptijd
van die overeenkomst. Indien er in de Overeenkomst geen looptijd is genoemd is
Afnemer verplicht een Vergoeding te betalen aan Websyflex. ter grote
van drie maal het totale bedrag dat is gefactureerd vanaf aanvang van de Overeenkomst
tot aan het moment van de ontbinding daarvan.

5. Te late betaling
1. Indien na een termijn van 14 dagen, nadat betalingstermijn is verlopen, nog geen betaling heeft plaatsgevonden volgt er een schriftelijke herinnering, waarbij u gevraagd wordt het openstaande bedrag alsnog te voldoen. De administratiekosten van deze schriftelijke herinnering bedragen Euro 25,-.
2. Ingeval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van
Afnemer, ongeacht of Websyflex. terzake reeds heeft gefactureerd,
terstond opeisbaar.
3. Nadat de betalingstermijn overschreden is, wordt het openstaande bedrag per
week vermeerderd met 5% van het openstaande bedrag.
4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering van de Vergoeding vallende
kosten zijn voor rekening van Afnemer. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke
kosten worden gesteld op tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag
met een minimum van € 150,00. Voor wat betreft de gerechtelijke kosten dient Afnemer
de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan Websyflex
5. Iedere betaling door Afnemer strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoen van
deze bedragen strekt enige betaling door Afnemer in mindering op de hoofdsom
openstaande vorderingen.

6. Verplichtingen Websyflex.
1. Websyflex. heeft t.a.v. de Diensten een inspanningsverplichting.
2. Indien Afnemer een gebrek in de Diensten aan Websyflex schriftelijk
meldt, zal Websyflex. zich inspannen om het gebrek zo spoedig
mogelijk te verhelpen.

7. Verplichtingen Afnemer en verzuim
1. Afnemer zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de
Overeenkomst.
2. Afnemer zal geconstateerde tekortkomingen in de nakoming door Websyflex
van haar verplichtingen uit de Overeenkomst direct, in ieder geval binnen 24 uur na
levering, schriftelijk melden aan Websyflex bij gebreke waarvan
Afnemer wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
3. Afnemer dient blijvend er voor te zorgen dat hij beschikt over computerapparatuur met
bijbehorende software, randapparatuur en internetverbindingen, welke mogelijk maken de
Diensten af te kunnen nemen. Storingen in deze apparatuur, software of verbinding(en),
laten de in de Overeenkomst bedongen betalingsverplichtingen van Afnemer onverlet.
4. Indien Afnemer in verzuim is zijn alle vorderingen van Websyflex. op
Afnemer onmiddellijk volledig opeisbaar.
5. Afnemer is direct, en zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist, in verzuim, indien (a)
de facturen niet binnen de daartoe gestelde betalingstermijn zijn voldaan; (b) Afnemer
surseance van betaling aanvraagt; (c) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard
of faillissement voor afnemer is aangevraagd.
6. Over de periode dat Afnemer in verzuim is met de betaling van een of meer facturen, is
afnemer over die facturen aan Websyflex een rente verschuldigd gelijk
aan de wettelijke rente, verhoogd met drie (3) procent.

8. Duur Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daartoe in de Overeenkomst bedongen
termijn.
2. Indien De Dienst aan een periode gebonden is en geen periode wordt overeengekomen
wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar.
3. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen wordt de Overeenkomst na het
verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde termijn telkens geacht stilzwijgend voor
eenzelfde periode, onder dezelfde voorwaarden, te zijn verlengd, zulks behoudens het
recht tot beëindiging, ontbinding of opzegging, zoals bedongen in de Overeenkomst en de
Algemene Voorwaarden.

9. Ontbinding en overmacht
1. Websyflex. is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk, zonder
ingebrekestelling, en zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden indien:
(a) afnemer in de nakoming van een of meer verplichting uit de Overeenkomst en/of de
Algemene voorwaarden tekort is geschoten; en/of
(b) Websyflex goede reden heeft te veronderstellen dat afnemer binnen
korte tijd in de vorenbedoelde nakoming te kort zal schieten (daaronder uitdrukkelijk
begrepen de betalingsverplichtingen van Afnemer); en/of
(c) afnemer in verzuim is; en/of (d) afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of
deze aan hem is verleend; en/of (e) afnemer in staat van faillissement is verklaard of een
aanvraag daartoe is ingediend.
2. Ontbinding van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 8.1 geschiedt door middel van
een schriftelijke verklaring.
3. Alle situaties van overmacht ontslaan Websyflex. van enige verplichting
of nakoming van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of daarmee
samenhangende overeenkomsten , zolang de betreffende verhindering blijft
voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding jegens Websyflex
is in iedere situatie van overmacht uitgesloten.
4. Onder overmacht wordt – onder meer, maar niet uitsluitend – verstaan: een niettoerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers; het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere
telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor de Diensten, het opheffen van
een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Websyflex geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
5. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening en risico van Websyflex komen zijn:
? Schade als gevolg van gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van
derden waarvan Websyflex. bij de uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt; Ongeschiktheid van zaken en derden waarvan
Websyflex bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt;
? Werkstaking, werklieden uitsluiting, ziekte, in-en uit-en/of doorvoerverbod,
transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, gewijzigde regelgeving,
maatregelen van overheidswege, niet nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers (waaronder energiebedrijven, en leverancier van computer-en
telefoonapparatuur), storingen in de productie, extreme weersomstandigheden,
vorst, natuur-en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
? Iedere andere situatie waarop Websyflex. geen (beslissende) controle
kan uitoefenen.
6. Ingeval Websyflex. de Overeenkomst ontbindt is zij niet gehouden is tot
enige schadevergoeding en zijn alle vorderingen die zij op afnemer heeft, of mocht
verkrijgen, terstond en ten volle opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Websyflex. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade bij Afnemer, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade,
vertragingsschade, verlies van opdrachten, winstderving en bewerkingskosten, verband
houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Websyflex
2. Websyflex. aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid verband
houdende met de inhoud van haar websites.
3. Indien Websyflex De Diensten niet nakomt als gevolg van
(onvoorziene) omstandigheden anders dan overmacht, heeft Afnemer op grond daarvan
uitsluitend aanspraak op een Vergoeding in de vorm van kosteloze Diensten voor een
duur gelijk aan de duur van deze niet-nakoming.
4. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de
aansprakelijkheid van Websyflex uit welke hoofde dan ook, per
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis), in alle gevallen beperkt tot de Vergoedingen die Afnemer over de drie (3)
maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis Websyflex heeft betaald voor de Diensten.
5. Afnemer vrijwaart Websyflex. voor alle schade en/of aanspraken van
derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Diensten door
Afnemer en (b) het handelen en/of nalaten van Afnemer in strijd met het bepaalde in de
Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

11. Privacy
1. Websyflex. zal de Diensten en de (persoons-) gegevens van Afnemer
verwerken in haar (administratieve/computer) systemen.
2. Afnemer geeft toestemming aan Websyflex voor het verwerken van
zijn/haar (persoons-) gegevens en deze over te dragen aan derden.

12. Intellectuele Eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten berusten, en blijven berusten, bij
Websyflex. en/of haar licentiegevers.
2. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een afname van de Diensten, verleent
Websyflex. aan Afnemer een beperkt, niet-exclusief en niet overdraagbaar
recht tot gebruik van de in artikel 11.1 bedoelde intellectuele
eigendomsrechten. Dit artikel is slechts toepasselijk indien hier in de Overeenkomst
uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
3. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke Afnemer aan Websyflex. verstrekt in het kader van de Overeenkomst berusten, en blijven
berusten, bij Afnemer of haar licentiegevers.
4. Voor zover dit noodzakelijk mocht voor de Diensten verleent Afnemer aan Websyflex een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de in
Artikel 11.3 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Dit artikel is slechts toepasselijk
indien hier in de Overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
5. Afnemer vrijwaart Websyflex. voor alle aanspraken van derden en
daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik
de in Artikel 11.3 bedoelde intellectuele eigendomsrechten door Websyflex

13. Vertrouwelijkheid
Websyflex en Afnemer zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen
ten aanzien van de informatie over wederzijdse organisatie en hun medewerkers
verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

14. Diversen
1. De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de
rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte
afspraken tussen partijen met betrekking tot de levering van de Diensten.
2. Websyflex mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen
inzicht derden inschakelen.
3. Websyflex mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer. In
dat geval zal Websyflex Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van
de betreffende overdracht van rechten en verplichtingen.
4. Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in deze voorwaarden
komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om
reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in
deze overeenkomst.
5. Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, zijn de in deze overeenkomst
beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke
toestemming van alle partijen bij deze overeenkomst.
6. Indien en voor zover een of meer bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zijn of
worden, dan blijven de overige bepalingen in deze overeenkomst onverkort van kracht.
Partijen verbinden zich alsdan om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door
bepalingen die wel verbindend zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de
strekking van de niet-verbindende bepalingen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en alle daaruit
voorvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, zullen worden
voorgelegd aan de rechter te Zutphen.
Websyflex